©2014-2020, SỞ Y TẾ TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 338, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.
Điện thoại: 02193 866 475
Email: - Website: http://www.ytehagiang.org.vn/